Het team van de Backbone Academy heeft al jaren ervaring in het begeleiden van jeugdigen. Met verschillende gemeentes hebben wij afspraken rondom individuele begeleidingstrajecten en straathoekwerk op het gebied van preventie, ondermijning en criminaliteit. Om goed preventief te kunnen werken hebben wij onze netwerkpartners hard nodig. Hiervoor is het belangrijk dat zij weten wat er zich op de straat en in de parallelle samenleving afspeelt. Buiten onze individuele begeleidingstrajecten verzorgen wij dan ook voorlichting voor leerlingen en masterclasses voor professionals.

Preventie ondermijning en criminaliteit

“Wij lezen geen dossiers, wij lezen de mensen”

Het team van de Backbone Academy werkt met jeugdigen die al vroeg in hun leven kwetsbaar zijn om betrokken te raken bij de georganiseerde criminaliteit. De parallelle samenleving ontwikkelt zich op een rap tempo en is aan het verharden. Kinderen worden al op jonge leeftijd geronseld en gerekruteerd en vervolgens klemgezet zodat een uitweg uit deze wereld onhaalbaar lijkt.
In Nederland is de overtuiging dat ieder kind zich kan ontwikkelen tot volwaardige burger in onze samenleving. Toch bestaat er een grote doelgroep waarbij kansengelijkheid niet vanzelfsprekend is. Risicofactoren zijn te vinden op 3 verschillende gebieden. Persoonlijkheidsfactoren, gezinsproblematieken en omgevingsfactoren spelen hier een grote rol in en vergroten het risico om verleid te worden tot deze wereld. Iedereen wil ergens bij horen en erkenning krijgen voor wie zij zijn. Worden talenten niet opgemerkt in de bovenkant van de samenleving dan worden deze zeker herkent in de parallelle samenleving.

 

 

 

Dit is het moment dat de Backbone Academy ingezet kan worden. Er wordt in deze gevallen gesproken van preventie omdat deze jongeren in veel gevallen eerder slachtoffer zijn dan dader en op dit moment nog geen zware delicten op hun naam hebben staan. De reden dat zij in deze positie terecht zijn gekomen heeft een grote invloed op het maken van keuzes in de toekomst. Om deze reden kijken we verder dan alleen de problematiek gerelateerd aan de criminaliteit. We kijken naar verschillende leefgebieden om zo een duidelijk beeld te krijgen van de onderliggende oorzaken. Dit kan zijn op persoonlijk vlak, gezinsfactoren maar ook inzicht krijgen in de omgeving. Onze werkwijze kenmerkt zich door verbinding en de relatie. Er wordt geïnvesteerd in het contact en het vertrouwen. Dit is niet iets wat wij kunnen vragen, dit vertrouwen moeten wij winnen. Door te zeggen wat we doen, en te doen wat we zeggen. Met een open blik, een frisse start waarbij we kijken naar de mogelijkheden en niet naar de beperkingen. Wij lezen geen dossiers, wij lezen de mens. Niet alleen vertellen wat ze kunnen doen maar ze aan de hand te nemen en samen deze stappen te zetten.

 

Iedereen wil ergens bijhoren

De eerste stappen lijken onschuldig waarbij een jongere hiervan niet direct het gevaar inziet. Denk hierbij aan Vape handel en de handel in illegale sigaretten. Als er geproefd wordt van het snelle geld wordt de stap naar andere “opties” sneller gezet. In deze wereld ben je jager of prooi en is er sprake van zwijgrecht. Gebeurt dit niet vrijwillig dan wordt er gebruik gemaakt van bedreiging, afpersing en mishandeling. Hierdoor wordt het nog moeilijker gemaakt om hier zelfstandig afstand van te nemen.

 

 

Neem contact op

We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen

De collega’s van de Backbone Academy hebben allen een grote affiniteit met deze specifieke doelgroep gebaseerd op hun eigen ervaringen. Noem ze ervaringsdeskundigen of credible Messenger, het belangrijkste hieraan is dat zij de taal van de straat spreken. Zij weten wat er speelt op de straat, kennen de tips en tricks en weten deze te benoemen. Mede hierdoor sluiten zij op een laagdrempelige manier aan bij deze jongeren en hun belevingswereld. Deze doelgroep kenmerkt zich door hun zorg mijdende houding. Zij ervaren weinig vertrouwen in de reguliere hulpverlening. Om deze reden heeft de Backbone Academy ook geen fysiek kantoor. Onze begeleiding vindt plaats op een locatie waar de jongere zich prettig en veilig voelt en aansluit bij zijn behoeftes.

Voorlichting scholieren

“Preventief handelen in het onderwijs kan doorgroei richting criminaliteit voorkomen”

De kern van onze voorlichting is een sterke Backbone! In deze maatschappij is het enorm belangrijk om sterk in je schoenen te staan om nee te kunnen zeggen tegen de wereld van ondermijning en criminaliteit.

We leven in een parallelle samenleving waarbij de scheidslijn flinterdun is. In veel gevallen hebben jongeren, maar ook volwassenen niet eens in de gaten wanneer zij deze grens over gaan. Het kopen of verkopen van illegale vapes tot het recreatief gebruik van een pilletje op een festival.

Deze wereld gaat gepaard met het makkelijk verdienen van veel geld. Helaas wordt er nog te weinig aandacht besteed aan de gevaren die hiermee gepaard gaan. Snel geld verdienen lijkt leuk, maar heeft altijd een keerzijde.

Scholen kunnen ons inschakelen zowel voor de leerlingen als voor de professionals. Leerlingen worden tijdens voorlichtingen meegenomen in het verhaal van een ervaringsdeskundige die zijn reallife story vertelt over zijn tijd op de straat met alle gevolgen van dien.

Tijdens de Masterclass voor professionals nemen we hen mee in de recente ontwikkelingen op het gebied van ondermijning en criminaliteit. Hoe herken jij als leerkracht en/of medewerker vroegtijdige signalen van afglijden naar een crimineel circuit en rekrutering op school?

Wij zijn er voor de leerlingen, maar ook voor het trainen van professionals

 

Het gedrag wat een kind laat zien geeft veel signalen af. Snel wordt negatief opvallend gedrag veroordeeld, maar dit heeft altijd een oorzaak. Een kind wordt niet slecht geboren maar ontwikkelt zich door ervaringen en omgevingsfactoren. Maar waar kan jij als professional nou op letten? En wat zou jij hieraan bij kunnen dragen om dit kind te kunnen helpen?

 

Neem contact op

Wij geven eyeopeners en handvatten

 

De kennis die gedeeld wordt tijdens zowel de voorlichtingen als de masterclasses is altijd actueel omdat wij als Backbone Academy naast deze werkzaamheden met onze voeten in de klei staan. Wij begeleiden jeugdigen actief waarbij het gaat over deze problematiek. Wij geven eyeopeners en handvatten waardoor de school sneller preventief kan handelen, hierdoor kunnen de eerste stappen naar een criminele carrière misschien wel voorkomen worden.

De masterclass is altijd interactief en er kan op aanvraag maatwerk geleverd worden.

Streetcornerwork

“Streetcornerwork

De werkers van Backbone Academy gaan actief op zoek naar (groepen) jongeren die een verhoogd risico lopen om af te glijden in de criminaliteit.

Dit doen ze aan de hand van signalen van netwerkpartners, opdrachtgevers, doelgroep en/of eigen ervaring en inzicht. Het leggen van contact gaat op een natuurlijke manier omdat de werkers van de Backbone Academy bestaan uit zogenoemde ervaringsdeskundigen en zij kunnen zich als geen ander verplaatsen en identificeren met de doelgroep. Vanuit het eerste contact wordt gewerkt aan het opbouwen van een vertrouwensband. Parallel aan dit proces wordt al een analyse gemaakt van mogelijke risicofactoren.

 

Dit voelt voor de doelgroep vaak als een verademing in een wereld waarin zij van diverse kanten worden bestookt met verwachtingen; ouders, school/ werk, de maatschappij en hun netwerk van vrienden en familie.

De werkers van BBA bouwen een netwerk van professionals en sleutelfiguren om zich heen die aansluiten bij het BBA-DNA. Dit houdt in: open mind, snel schakelen, korte lijntjes, betrokken, no-nonsens aanpak en niet bang om risico’s te nemen.

Geen 9:00 tot 17:00 mentaliteit

24/7 bereikbaar indien nodig!

 

De kracht van de Backbone Academy

De kracht van BBA is dat de werkers naast de jongeren gaan staan. Vanuit oprechte nieuwsgierigheid wordt er gewerkt aan een band met de groep jongeren zonder druk en/of verwachtingen. Er is aandacht voor de groep maar zeker ook voor de individuen die bij de groep betrokken zijn. Wat speelt er in hun leefwereld? Waar lopen zij tegen aan? Maar zeker vanuit onze visie: wat zijn hun mogelijkheden, kansen en talenten! Wij zijn een stem voor de jongeren en maken de vertaling tussen hun leefwereld en bleef-wereld en die van de “stigmatiserende” maatschappij. Sterker nog, het is niet ongebruikelijk dat ze ten prooi vallen aan stigmatisatie en polarisatie vanwege uiterlijke kenmerken en/of gedrag.

 

Sfeerfoto - Backbone Academy
Backbone Academy
Waarom kiezen voor The Backbone Academy

Wij nemen jongeren serieus

Wij zijn er altijd als ze ons nodig hebben

Wij bieden concreet perspectief

Masterclasses professionals

“Wat je niet kent, ga je ook niet herkennen en signaleren!”

Voor alle professionals die werken met jeugdigen tot 27 jaar. Denk hierbij aan docenten, ondersteunend onderwijspersoneel, jeugdhulpverleners, maatschappelijk werkers, jongerenwerkers, gemeenteambtenaren etc.

Voor wie zijn de masterclasses?

De Masterclass die de Backbone Academy verzorgt, kenmerkt zich evenals ons werk door het leveren van maatwerk. Doordat wij als organisatie zowel met onze voeten in de klei staan als masterclasses verzorgen, is onze kennis actueel en gericht op de trends en problematieken op dat moment.

 Voorafgaand aan de Masterclass wordt er geïnventariseerd wat de specifieke behoefte en vraag is van desbetreffende organisatie. Er wordt een mooie mix gemaakt tussen wetenschappelijke onderzoeken en onderbouwingen, ervaring met de doelgroep en het verhaal van ervaringsdeskundigen die zelf ondervonden hebben hoe het is klem te zitten in deze wereld.

Om goed preventief te kunnen werken tegen ondermijning en criminaliteit is kennis over deze wereld enorm belangrijk. We leven in een maatschappij waar er een flinterdun lijntje loopt tussen de boven- en onderwereld. De parallelle samenleving.

Het veiligheidsdomein, gemeenten, politie en justitie werken hard om onze samenleving veilig te houden. In het preventieve kader zijn professionals in de domeinen Zorg en Welzijn en Onderwijs enorm belangrijke partners om op langere termijn positieve, effectieve en langdurige veranderingen aan deze problematiek toe te brengen.

“Wat kunnen wij als professionals doen aan deze landelijke problematiek?”                    “Dit is toch de taak van de overheid!” Dit zijn reacties die wij veelal horen. Toch zijn er veel kleine interventies die laagdrempelig ingezet kunnen worden op individueel, klassikaal en systeemgerichte basis! Dit start met kennis over deze doelgroep, risico factoren en de wereld van ondermijning en criminaliteit.

Wat je niet kent, ga je ook niet herkennen en signaleren!

Neem contact op

De Masterclasses die wij aanbieden zijn maatwerk.  In overleg kunnen de volgende onderwerpen aan bod komen:

  • Ontstaan en ontwikkeling van gedrag
  • Risico factoren en het ontwikkelen van crimineel gedrag
  • Rekruteren
  • Signalen en gedragsverandering
  • Signalen bij meiden
  • Criminaliteit en digitalisering
  • Het echt contact maken met de doelgroep: present werken
  • Kansen in het onderwijs
  • Gesignaleerd en dan?

Willen jullie je professionaliseren op het gebied van ondermijning en criminaliteit? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Producten op aanvraag

“Wij zijn specialisten op het gebied van maatwerk”.

Wij zijn specialisten op het gebied van maatwerk. Staat er in ons aanbod niet precies wat jullie zoeken? Neem vrijblijvend contact met ons op om specifieke wensen/behoeften te bespreken.

Neem contact op

Wat kunnen we voor je doen?


Ben je benieuwd naar wat Backbone Academy voor jou kan betekenen?

 

Neem contact op